studio legale vellini
Cambia lingua:
News
25/11/2011
Life is too short. Take a divorce!
by Anna Krystowska - adr@studiovellini.it

leggi l'articolo in lingua polacca - przeczytaj artyku w języku polskim

In Italy it's not that simple.

In Italy, divorce it is not an easy thing. Italy is a traditionally catholic country and divorces are not so common here, as for example in Poland, where a divorce can be obtained even on the first trial and almost for free (because for only 300,00 zlotych/75 euro). In Italy, carrying out a divorce will take at least 3 years (mean 5 years), and its cost is from 700 Euros to 2.100 Euros, which is mainly costs of a lawyer, whose help, according to Italian law, is necessary. Moreover, Italian law permits taking a divorce only in five cases indicated in the act.

In Italy, beyond the religious aspect, the main factor which obstruct divorces is law, in this case very recent. The right to divorce have existed here for only 41 years, while on 22 July 2007 Poland celebrated the 200th anniversary of this "privilege", which was brought into effect by the Constitution of the Principality of Warsaw.

In Italy, a divorce has been possible only since 1970. After referendum and extended discussions, the Italian Parliament enacted on December 1, 1970, the Law No. 898 – “divorce law”. However, on March 6, 1987 a new act No. 74 – “dissolution of marriage”.

Thus, Italy together with four other countries such as Spain, Portugal, Ireland and Malta at the latest in the world have legalized divorce. It is worth to mention that currently there are only two countries in the world where divorce is illegal, they are: the Philippines and the Vatican.

The fact that in Italy divorces have been permitted only for 40 years is peculiar. The more so because in ancient Rome, divorces were common, and monogamy wasn’t the rule. Even Gaius Julius Caesar himself was married three times, and in addition, which was not a secret, had three mistresses. Furthermore, in ancient Rome carrying out a divorce was very easy. It was enough to enounce the words, "res tuas habeto, vade foras," which meant "take your things and get out".Also the great codification of Emperor Justinian I the Great in the sixth century, envisaged the possibility of dissolution of the marriage by divorce.

Current Italian law does not take much of the simplicity of divorce law from ancient Rome. Currently, obtaining a divorce in Italy is very difficult. The cases in which it is possible to obtain a divorce indicate an act No. 74, composed only from 17 articles.

In Italy there is only a few divorce reasons which are permitted by law. In total (when we will treat those associated with the crimes as a one) there are only five. However, In Poland it’s enough to prove to a judge the permanent and complete breakdown of married life and the fact there are no obstructions which can be: welfare of minor children is opposed to the dissolution of marriage or that divorce is inconsistent with the principles of social coexistence.

In Italian law it is possible to rule a divorce in case of sentence to life imprisonment or 15 years imprisonment, a conviction to imprisonment for forcing or inciting prostitution or to gain benefits of it; sentence to imprisonment in connection with own child’s murder or attempt a murder of a child or spouse.

Another reason is that the other spouse is a foreigner and has already received a divorce sentence abroad or when he has already concluded a new marriage abroad. Another premise is that the spouses do not take physical intercourse, and also change the gender of one of the spouses.

The last condition under which the couple can get divorced is that they remain for at least three years in separation. And as everyone can believe, it is usually the only possibility to obtain a divorce in Italy.

Divorce proceeding begins here since the separation of spouses about which the court must be informed. Then for three years, the couple must remain in the separation of spiritual, physical and economic, which is of course connected with the need to occupy different houses. Only after at least 3 years of separation it is possible to bring an action to the court and wait for the first trial. Only divorce proceedings already initiated by legal action last about 2 years. This time may extend in case of disagreement between the spouses and will of fight for child and property.

In Italy, not like in Poland, it is necessary to take an advocate for representation in the court. The result is that the costs of the divorce are large and are often a significant financial burden. Obstacles caused by Italian law result in many people taking a decision about marriage very late, because women, on average, in the age of 29 and men 31 (in Poland 25 and 27). Others, avoiding strong binding and difficult to break off live together in left-handed marriage. What is interesting in Italy much more then in Poland it is popular to conclude matrimonial property agreement. As statistics show 64% of Italian decides for signing marriage settlement (in Poland 20 %).

Difficult to implement, or in fact rare (change of sex, crime, lack of physical intercourse) reasons for taking divorce make that only about 24% decides for divorce. For comparison, in Poland about 36%, and for example in Belgium up to 71%. The number of divorces in Italy is growing. Currently, it is said that it is also because of the economic crisis.

In Italy, the law ensures stability of marriage, even after the same engagement. Italian Civil Code provides possibility to take an legal action against someone who broke the engagement. Also, you can claim compensation for any gifts that the other party has received in connection with the engagement. There is one year limitation for the investigation of such claims.

Italian law is still closer to the maxim "What God has joined, man should not divide” rather than "Life is too short! Take a divorce!".

We Włoszech to nie takie proste.

We Włoszech rozwód nie jest łatwą sprawą. Włochy są krajem tradycyjnie katolickim i rozwody nie są tutaj tak powszechne, tak jak choćby w Polsce gdzie rozwód można uzyskać nawet na pierwszej sprawie rozwodowej i na dodatek prawie za darmo (bo za jedyne 300 zł). We Włoszech przeprowadzenie rozwodu potrwa najkrócej ok. 3 lat (średnio 5 lat), a jego koszt wynosi pomiędzy 700 euro, a 2100 euro, na co składają się przede wszystkim koszty adwokata, którego pomoc we włoskim sądzie, zgodnie z obowiązującym tu prawem jest obligatoryjna. Ponadto, zgodnie z prawem włoskim rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe tylko i wyłącznie w pięciu przypadkach.

We Włoszech poza aspektem religijnym głównym czynnikiem blokującym rozwody jest prawo, w tym bardzo „świeże”. Prawo do rozwodu istnieje we Włoszech od 41 lat, podczas gdy w Polsce 22 lipca 2007 r. obchodziliśmy 200 rocznicę tego „przywileju”, który został wprowadzony przez Konstytucję Księstwa Warszawskiego.

Zaczynając od początku, we Włoszech rozwód możliwy jest dopiero od 1970 r. Po przeprowadzonym tu referendum oraz długotrwałych dyskusjach parlament włoski uchwalił 01 grudnia 1970 r. ustawę nr 898 – prawo rozwodowe. Już jednak 06 marca 1987 r. uchwalono nową ustawę nr 74- o rozwiązaniu małżeństwa.

Tak więc, Włochy razem z czterema innymi państwami tj. Hiszpanią, Portugalią, Irlandią i Maltą najpóźniej na świecie zalegalizowały rozwody. Warto wspomnieć, że obecnie istnieją tylko dwa państwa na świecie, w których rozwody są nielegalne, są to: Filipiny i Watykan.

Fakt, że we Włoszech rozwody są dozwolone dopiero od 40 lat jest osobliwy. Tym bardziej, że w starożytnym Rzymie rozwody były powszechne, a monogamia nie była zasadą. Sam Gajusz Juliusz Cezar trzy razy się żenił, a dodatkowo, co nie było tajemnicą, miał trzy kochanki. Ponadto, przeprowadzenie rozwodu w starożytnym Rzymie było bardzo łatwe. Wystarczyło wypowiedzieć słowa: „res tuas habeto, vade foras”, co oznaczało „weź swoje rzeczy i się wynoś”. Także wielka kodyfikacja cesarza Justyniana I Wielkiego z VI wieku przewidywała możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Aktualne prawodawstwo włoskie nie zaczerpnęło wiele z prostoty prawa rozwodowego starożytnego Rzymu. Obecnie, uzyskanie we Włoszech rozwodu jest bardzo trudne. Na przypadki, w których możliwe jest uzyskanie rozwodu wskazuje składająca się jedynie z 17 artykułów Ustawa nr 74- o rozwiązaniu małżeństwa, z dnia 06 marca 1987 r.

We Włoszech istnienie tylko kilka przesłanek rozwodowych. Łącznie traktując te powiązane z dopuszczeniem sie przez współmałżonka przestępstwa, jest ich 5. W Polsce natomiast wystarczy że strony udowodnią przed sądem trwały i zupełny rozkład pożycia oraz faktu nie występowania przesłanek negatywnych- tj. dobro małoletnich dzieci sprzeciwia się rozwiązaniu małżeństwa oraz sprzeczność orzeczenia rozwodowego z zasadami współżycia społecznego.

W świetle tej ustawy przesłankami rozwodowymi są: prawomocne skazanie małżonka na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 15 lat pozbawienia wolności; skazanie na karę pozbawienia wolności za zmuszanie lub nakłanianie do prostytucji lub czerpanie z niej korzyści; skazanie na karę pozbawienia wolności w związku z umyślnym pozbawieniem życia własnego dziecka lub usiłowanie zabójstwa dziecka lub małżonka.

Inną przesłanką rozwodową jest fakt, że drugi z małżonków jest obcokrajowcem i uzyskał już za granicą wyrok unieważniający małżeństwo lub rozwiązujący je przez rozwód albo gdy zawarł on już nowy związek małżeński za granicą.

Kolejną przesłanką jest fakt nie podjęcia przez małżonków cielesnego współżycia, a także zmiana płci jednego z małżonków.

Ostatnią przesłanką na podstawie której małżonkowie mogą uzyskać rozwód jest fakt pozostawania przez nich do chwili złożenia powództwa co najmniej przez trzy lata w separacji. I jak można przypuszczać jest to najczęściej jedyna możliwość uzyskania rozwodu we Włoszech.

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna sie tutaj od separacji małżonków, o której fakcie rozpoczęcia musi być poinformowany sąd. Następnie przez trzy lata małżonkowie muszą pozostawać w separacji duchowej, cielesnej i gospodarczej, co wiąże się oczywiście z koniecznością zajmowania innego mieszkania. Dopiero po co najmniej 3 latach odseparowania małżonków możliwe jest złożenie w sądzie pozwu rozwodowego i oczekiwanie na termin pierwszej rozprawy. Samo postępowanie rozwodowe zainicjowane już powództwem trwa ok. 2 lat. Czas ten może oczywiście sie wydłużać w przypadku braku porozumienia miedzy małżonkami i woli walki o dzieci czy majątek.

Ponadto, we Włoszech, w odróżnieniu od Polski, funkcjonuje obligatoryjne zastępstwo adwokackie przed sądami. Powoduje to, że koszty rozwodu są duże i stanowią często znaczne obciążenie finansowe.

Przeszkody w rozwiązaniu włoskiego małżeństwa powodują, że wiele osób podejmuje decyzję o małżeństwie późno, bo kobiety średnio w wieku 29 lat, a mężczyźni w wieku 31 lat (w Polsce odpowiednio 25 i 27 lat). Inni też unikając silnie wiążących, bo trudnych do rozwiązania kontraktów małżeńskich żyją w konkubinatach. Co ciekawe, znacznie bardziej niż w Polsce popularne są tutaj umowy majątkowe małżeńskie. Jak wskazują statystyki aż 64 % włoskich nowożeńców decyduje się na intercyzę (w Polsce 20 %).

Trudne do zrealizowania lub w rzeczywistości rzadko występujące (zmiana płci, przestępstwa, brak współżycia fizycznego) przesłanki rozwodowe powodują, że na rozwód decyduje się ok. 24 % społeczeństwa. Dla porównania w Polsce ok. 36 %, a np. w Belgii aż 71 %. Jednak liczba rozwodów we Włoszech mimo wszystko stale rośnie. Aktualnie, wskazuje się że jest to również spowodowane kryzysem gospodarczym.

We Włoszech prawo dba o trwałość instytucji małżeństwa, co ciekawe nawet od momentu samych zaręczyn. Włoski kodeks cywilny przewiduje możliwość dochodzenia przed sądem odszkodowania za zerwanie zaręczyn. Ponadto, można domagać się odszkodowania za wszelkie podarunki, które druga strona otrzymała w związku z zaręczynami. Prawo tu ustanawia roczny termin przedawnienia dla dochodzenia takich roszczeń.

Prawo włoskie póki co jest bliższe maksymie „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” niż „Życie jest za krótkie! Rozwiedź się!”.

Artykuł został opublikowany na portalu Wirtualna Polska

Pagine: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
Copyright © Studio Vellini. P.IVA 00378848881. All Rights Reserved. Powered by netskin.net